IT Association Nepal

 आई.टी. एसोसिएशन नेपाल

( IT Association Nepal )

घोराही उप– महानगरपालिका–१५

दाङ, नेपाल


 

 

  प्रस्तावित विधान

२०७४

 

प्रस्तावना :

वर्तमान बिश्वजगत सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्दै गरेको अवस्था र नेपाल भने यस क्षेत्रमा वामे सर्दै गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कम्प्युटर विज्ञान र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आम बिद्यार्थी ,क्षिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजिबीवर्ग तथा सम्वन्धित सम्पूर्ण नीकायहरुलाई प्रेरितगर्दै नेपाल लाई पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वजगत सामु गर्वका साथ उभिन सक्ने एक सवल ,समृद् ,र गौरवशाली प्रविधिमय राष्ट्रको रुपमा पहिचान बनाउने उद्देश्यले “आई.टि. एसोसियशन नेपाल” को विधान, संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अधिनमा रही तर्जुमा गरिएको छ। प्रस्तावित संस्थाको कुनै क्रियाकलापले नेपाल तथा कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनको सम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने वा नेपालको परराष्ट्र नीतिको वर्खिलाप हुन जाने वा नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा शान्ति सूरक्षामा खलल पुग्ने कुनै काम कुरा नगर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरिएको छ |

 

परिच्छेद– १

प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
संस्थाको नाम  “आई.टि. एसोसिएशन  नेपाल”  रहनेछ र अङ्ग्रेजीमा “ IT Association Nepal” रहनेछ । छोटकरिमा यसलाइ “ITA” भनिने छ ।

(क) संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना

यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय दाङ जिल्ला घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहने छ।

(ख) संस्थाको कार्य क्षेत्र

यस संस्थाको कार्यक्षेत्र दाङ जिल्ला भर रहने छ | आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई नेपाल अधिराज्यभित्र कार्य क्षेत्र विस्तार गरिने छ|
(ग) प्रारम्भ:-

यो विधान संस्था दर्ता भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ |

(घ) संस्थाको अस्तित्व :-

यो संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकावाला, संगठित, गैर-नाफामुलक, गैर-राजनीतिक तथा  गैर-सरकारी अनुसंन्धानात्मक सामाजिक संस्था हुनेछ ।

 

२.परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा

(क) “संस्था ” भन्नाले “आई.टि. एसोसिएशन नेपाल” लाई सम्झनु पर्दछ ।

(ख) “विधान” भन्नाले  यस “आई.टि.एसोसियशन नेपाल” को विधान २०७४ लाई सम्झनुपर्दछ ।

(ग) “नियम/ विनियम ” भन्नाले यस विधान बमोजिम बनाईने  “नियम /विनियम” लाई जनाउँदछ ।

(घ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस विधानमा उल्लेखित भएका विभिन्न दफा उपदफा बमोजिम वा यस विधानको अधिनमा रही बनेका नियम विनियमहरुमा उल्लेख भए बमोजिम भन्ने सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) “कार्य समीति ” भन्नाले यस विधान बमोजिम गठित कार्य समीतिलाई जनाउँदछ ।

(च) “कार्य समीतिको सदस्य” भन्नाले यस विधान बमोजिम गठित कार्य समीतिको पदाधिकारीहरुलाई जनाउँदछ ।

(छ) “साधारण सभा” भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बनेका सदस्यहरुको सभालाई जनाउँदछ ।

(ज) “सदस्य” भन्नाले यस विधान बमोजिम बनेका सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई  जनाउँदछ ।

(झ) “आर्थिक वर्ष ” भन्नाले हरेक बर्षको श्रावण १ गते देखि अषाढ मसान्तको अवधिलाई जनाउनेछ ।

(ञ) “कोष” भन्नाले “आई.टि. एसोसिएशन नेपाल”,को कोषलाई बुझ्नु पर्दछ |

(ट)  “स्थानिय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई जनाउँदछ ।

(ठ) “स्थानिय निकाय” भन्नाले वडा, नगरपालिका,उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका र जि.वि.स जनाउनेछ ।

३. संस्थाको छाप र चिन्हः

प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संस्थाको एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ । छाप र चिन्ह अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा गोलाकार छापको माथि पट्टि संस्थाको नाम, तल्लनो तिर ठेगाना, विचमा प्रविधिको विकाशका लागि सबैको सहभागिता जनाउने गरि सांकेतिक रुपमा दुवै हातले अङ्गालियको ,स्क्रीनमा ITA  लेखियको कम्प्युटर र स्थापना मिति रहने छ | तर संस्थाको नाम, छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधनको प्रकृयाद्घारा तुरुन्त संशोधन गरीने छ ।

परिच्छेद–२

  उद्देश्य

४. उद्देश्यहरु:

नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधिनमा रही कार्य गर्न यस संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिमको हुनेछ र यो संस्था मुनाफा रहीत ,गैरसरकारी र जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ |

(क) सूचना तथा संचार, प्रविधिको क्षेत्रमा विकाश, नयाँ खोज ,अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने गराउने |

(ख) आम नेपालिको सिर्जनशीलता उपयोग गर्दै नयाँ खोज, अनुसन्धान गर्ने |

(ग) नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको तह विकाश र विस्तार गर्ने |

(घ) डिजिटल नेपाल निर्माणका लागी आवश्यक अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने |

(ङ) नेपाललाइ साइबर क्राइम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने |

(च) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत दिगो, फराकिलो, र समाबेशी आर्थिक सामाजिक विकाश गर्ने ।

(छ) डिजिटल डिभाइड न्यूनिकरण गरि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा  सबैको समान पहुच सुनिश्चित गर्ने

.  संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु:

(क) संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिने र कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स आदि जस्ता कार्यालय सञ्चालन गर्ने उपकरण तथा सामान, फर्निचर तथा फर्निसर्स आदि खरिद गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्नेछ ।

(ख) संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तिनको सेवा तथा सुविधाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

(ग) डिजिटल साक्षरता अभियान मार्फत अनुसन्धानात्मक प्रतिबेदन (Research Paper) तयार पार्नेछ |

(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्ष मानव संम्साधन का लागि स्वदेशमै केहि गर्न सक्ने अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्नेछ |

(ङ) स्थानीय स्तरमा विकाश गरिएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रोत्साहन, प्रबर्द्धन, विकाश र विस्तार गरि स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा यसको समुचित प्रयोग गरिनेछ  |

(च) संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरी मात्र आफ्ना उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्ने छ |

(छ) संस्था सम्वन्धीकुनैपनि विवाद आइपरेमा आपसी सहमतिको आधारमा यसै विधान अनुसार समस्या समाधान गरिनेछ।

(ज) संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम सम्झौता वा सहमति गरेर सहकार्य गर्ने।

परिच्छेद–३

   सदस्यता

६. सदस्यताको वर्गिकरणः
यस संस्थामा देहाय बमोजिमका ५ प्रकारका सदस्यहरु रहने छन् ।
(क) साधारण सदस्यः

यस विधानको दफा ७ बमोजिमको योग्यता पुगेका सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बिशेष रुची राख्ने , सिर्जनशील, अनुसन्धानकर्ता, अन्वेषक, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार जो कोही तोकिएको प्रक्रिया अन्तरगत रही आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुनेछन् ।

 

(ख) संस्थापक सदस्यः

यस संस्था दर्ता हुँदा वखतका सम्पूर्ण सदस्यहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन्।
(ग) आजीवन सदस्यः

संस्था संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक रकम जुटाई सहयोग गर्ने, संस्थाको विकासको लागि विशेष योगदान पुर्याउने ब्यक्तिलाई तोकिएको प्रक्रिया अन्तर्गत आजीवन सदस्य प्रदान गर्न सकिने छ ।
(घ) मानार्थ सदस्यः

संस्थाले उपयुक्त ठानेको विशिष्ठ समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित स्वदेशी वा विदेशी नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिने छ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार रहने छैन।
७. सदस्यता प्राप्तीका लागि आवश्यक योग्यताः
यस संस्थाको सदस्यका लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ ।

(क( नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
(ख( मानसिक सन्तुलन नबिग्रेको ।
(ग( सार्वजनिक सम्पत्ति हिनाविना गरेको नठहरेको हुनुपर्ने |
(घ( नैतिक पतन देखिन फौजदारी र भ्रष्ट्राचारीको  अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने।

(ङ) संस्थाको उद्देश्य र विधानलाई पुर्ण रुपमा स्विकार गरेको हुनुपर्ने।
(च) प्रचलित कानुनले योग्य ठानेको हुनु पर्ने ।

८. संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा बहाल रहन नसक्ने अवस्थाः
देहायको अवस्थामा कुनै ब्यक्ति संस्थाको सदस्यताको सदस्य पद प्राप्त गर्न सक्ने छैन  ।
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) मगज विग्रेको वा बौलाएको ,
(ग) सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरेको ठहरेको,
(घ) संस्थाको प्रत्येक्ष विरुद्धमा रहेको,
(ङ) संस्थामा आवद्ध कुनै पनि ब्यक्तिलाई भड्काउने,
(च) यस संस्थाको रकम हिनामिना गरी कानूनी सजाय पाएको,

(छ)  सम्बन्धित संस्थाको व्यवसायमा निजि स्वार्थ भएको,

(ज) नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय नपाएको,

(झ) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते वा आफ्नो जिल्लाको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको वा  भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदान ठहरी सजाय पाई सजाय पाएको एक बर्ष भित्र,

 

९. सदस्यताको समाप्ति :

१. देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति संस्थाको वहाल रहने छैन |
(क)  दफा (८) बमोजिम सदस्य पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने भएमा,
(ख)  साधारण सभाको ७५% को सदस्यहरुको बहुमतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पास गरेमा,
(ग) सदस्यले आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा स्विकृति भएमा,

(घ) संस्थाको काम कारवाहीमा बेइमानी वा वदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा,

(ङ) यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने, भनि तोकिएको कुनै कार्य गरेमा,

(च) प्रत्येक बर्षमा सदस्यता नविकरण नगरेमा,

(छ) संस्था विघटन भै खारेज भएमा,

२. कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा वहाल रहन अयोग्य ठहराउनु भन्दा अघि संस्थाले निजलाई सो कुराको सूचना दिई ,सफाईको सबुद मुनासिब  मौका दिनुपर्नेछ ।

१०. सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि :

यस विधानको दफा ६ बमोजिमको सदस्यहरुले देहाय बमोजिमको उपदफमा तोकियको शुल्क तिरी, सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

  • साधारण सदस्यः
  • साधारण सदस्य प्राप्त गर्न चाहने ब्यक्तिले प्रवेश शुल्क बाफत रु २०।– र बार्षिक शुल्क बापत रु १००|- वुझाई तोकिएको प्रक्रियानुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्य समीतिको निर्णयले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ ।
  • त्यस्ता साधारण सदस्यले बार्षिक नविकरण शुल्क रु १००|- बुझाउनु पर्ने छ |
  • साधारण सदस्य प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रत्येक बर्ष बैशाख महिनाको मसान्त भित्र नविकरण गराइ सक्नु पर्ने छ र त्यसपछि हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नविकरण गर्न सक्ने छ |

      २. संस्थापक सदस्य :

यस संस्था दर्ता हुँदाको बखतका तदर्थ समीतिका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् । संस्थापक सदस्यहरुले संस्था दर्ता भएको मिति ले २ महिना भित्र एक मुष्ठ रु. २०० बुझाउनु पर्ने छ | संस्थापक सदस्यहरुले विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क बुझाई साधारण सदस्य वा आजीवन सदस्य प्राप्त गर्न सक्नेछन ।

३. आजीवन सदस्यः

संस्थामा एकमुष्ट रु २५,००।– वुझाई तोकिएको प्रक्रियानुसार आवेदन पेश गर्ने व्यक्तिलाई कार्य समीतिकको निर्णयले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

४. मानार्थ सदस्यः

साधारण सभाको निर्णयले उपयुक्त ठानेको विशिष्ठ समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित स्वदेशी वा विदेशी नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिने छ |

 

५.कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सो को कारण सहितको जानकारी आवेदकलाई दिईने छ ।

६. सबै सदस्यहरुले यस विधान र विधान अन्तरगत बनेको नियम र विनियम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्ने छ ।

७.संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १, २, ३, ४ र ५ अनुसारको सदस्यताहरुको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिका रहने छ ।

परिच्छेद–४

साधारण सभा तथा  कार्य समीति

११साधारण सभाको गठन:

१. यस संस्थाको विधानको दफा ७ अनुसार सदस्यता प्राप्त गर्ने मानार्थ सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरु बाट साधारण सभा गठन हुनेछ । मानार्थ सदस्यहरु आमन्त्रित हुनेछन । साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च अगं हुनेछ ।

२.यस संस्थाको साधारण सभा, देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क) बार्षिक साधारण सभाः बर्षको एक पटक बार्षिक साधारण सभा बस्ने छ।

ख) विशेष साधारण सभाः संस्थाको कूल सदस्य संख्याको १/४ (एक चौथाई) सदस्यहरुले कारण जनाई विशेष साधारण सभा माग गरेमा विशेष साधारण सभा,  कार्य समीतिले कम्तिमा ७ (सात) दिन भित्र अनिवार्य रुपमा बोलाउनु पर्दछ । तर साधारण सभा वा विशेष सभा बसेको ६ महिना भित्र पुनः विशेष साधारण सभा बस्न सक्ने छैन ।

३. यस संस्थाको प्रथम बार्षिक साधारण सभा संस्था स्थापना भएको आ.व. समाप्त भएको मितिले २ महिना भित्रमा गरिने छ  र त्यसपछिको बार्षिक साधारण सभाहरु प्रत्येक आ.व. समाप्त भएको मितिले २ महिना भित्र गरिनेछ।

४. यस संस्थाको बार्षिक साधारण सभा गर्नको लागि कम्तिमा १५ दिन अगावै र बिशेष साधारण सभा गर्नको लागि कम्तिमा ७ दिन  अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल  गर्ने विषय खोली सबै साधारण र आजीवन सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा सूचना दिइनेछ ।

५.उप-दफा ४ बमोजिम बोलाइएका साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा विधानको दफा १८ बमोजिमको गण पूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तिमा ७ दिनको म्याद  दिइ पुनः साधारण  सभा बोलाईनेछ ।

६. साधारण सभा र विशेष साधारण सभाको छुट्टा छुट्टै निर्णय पुस्तिका राखिने छ ।

१२. साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(क) कार्य समीतिले पेश गरेको योजना कार्यक्रमहरु व बार्षिक बजेट पारित गर्ने,

(ख) लेखा परीक्षकबाट प्राप्तभएको बार्षिक लेखा परीक्षण –प्रतिवेदन माथि छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएका अनियमित बेरुजु रकमहरु माथि छलफल गरी नियमित गर्न नमिल्ने बेरुजु रकमहरु अशुल उपर गरी फछ्यौट गर्नको लागि कार्य समीतिलाई निर्देशन दिने,

(ग) आगामि वर्षको लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्ने ,

(घ) संस्थाको बार्षिक कार्य प्रगती विवरण र संस्थाले गरेको कार्यहरुको मूल्यांकन गरी कार्य समीतिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ,

(ङ) संस्थाको कार्य समीतिका पदाधिकारीहरुको पदावधि पुगेको अवस्थामा कार्य समीतिका पदाधिकारीहरुको विधान बमोजिमको प्रक्रिया अन्तरगत रही निर्वाचन गर्ने,

(च) कार्य समीतिद्वारा पेश भएका विधान संशोधन, नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने ,

(छ) मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने ,

(ज) कार्य समीतिबाट संस्थाको हित अनुकुल भएका काम-कारवाहीहरुको, औचित्य हेरी अनुमोदन गर्ने ,

(झ) संस्थाको आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी कार्य समीतिले पेश गरेको कर्मचारीहरुको दरबन्दी पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा आवश्यता अनुरुप स्वीकृति प्रदान गर्ने,

१३. कार्य समीतिको गठन:

१. साधारण सभाका सदस्यहरुबाट निर्वाचित देहाय बमोजिमको पदाधिकारिहरु ९ सदस्यको एक कार्य समीति गठन गरिनेछ ।

अध्यक्ष          १ जना
उपाध्यक्ष       १ जना
सचिव           १ जना

सह सचिव     १ जना
कोषाध्यक्ष     १ जना
सदस्य           ४ जना

२. कार्य समीतिको कार्यकाल  ४ बर्षको  रहनेछ ।

३. बार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै कार्य समीतिमा रहेको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि कार्य समीतिका सदस्यको मनोनित   कार्य समीतिद्धारा गर्न सकिनेछ । यसरी सो पदमा निर्वाचन भएको सदस्यको कार्यकाल जुन सदस्य पद रिक्त भएको हो, सो सदस्य बाँकी कार्यकाल सम्मका लागि मात्र हुने छ तर अन्य पदहरुको लागि विधान बमोजिम बाँकी अवधिको निमित्त निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा पद पूर्ति गरिनेछ ।

४. कार्य समीतिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउने छ । तर कार्य समीतिको पदाधिकारीहरुको जम्मा संख्याको ५१% ले बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले कार्य समीतिको बैठक तुरुन्त बोलाउनु पर्नेछ।

५. कार्य समीतिका पदाधिकारीहरुको कूल संख्याको ५१% पदाधिकारीहरु उपस्थित नै नभई कार्य समीतिको  बैठक बस्ने  छैन ।

६. कार्य समीतिको बैठकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने छ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको पनि अनुउपस्थिति रहेमा बैठकमा उपस्थित भएमा अन्य बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले छानेको वा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ ।

७. कार्य समीति को बैठक सकभर सर्वसम्मत हुनेछ, सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र सो निर्णय नै संस्थाको निर्णय हुनेछ तथा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

८. कार्य समीतिको बैठकमा छलफल भएको विषयहरुको  छुट्टै निर्णय किताबमा लेखी राखिनेछ र सो  निर्णय विवरणमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरुले सही गर्नु पर्ने छ तर निर्णयमा असहमति जनाउनेहरुले कैफियत खोली सही गर्नु पर्ने छ |

९. संस्थाले गर्ने भनेको सम्पूर्ण कार्य कार्य समीतिको  निर्णयबाट हुनेछ ।

१०. माथिका दफाहरु जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्य समीतिले गर्न पाउने कुनै कार्यको सम्वन्धमा कार्य समीतिका सबै पदाधिकारीहरु लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिने छ । उपरोक्त बमोजिमको सहमतिलाई कार्य समीतिको बैठकको निर्णय सरह मानिने छ ।

१४.कार्य समीतिको काम , कर्तव्य र अधिकार :

१. संस्थाको आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट बनाई साधारण सभामा प्रस्तुत  गर्ने,

२. विधान बमोजिमको व्यवस्था कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट बनाई साधारण सभामा  प्रस्तुत गर्ने,

३. संस्थाको हितमा  हुने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,

४. संस्थाको कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा आदि सम्वन्धि कर्मचारी नियमावली बनाई साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने,

५. संस्थाको कार्य सम्पादन गर्न कार्य योजना बनाउने, श्रोत जुटाउने, कार्यन्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने,

६. संस्थाको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक नियम, विनियम तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

७. संस्थाको कोष र सम्पति सुरक्षित तरिकाले राख्न लगाउने र बैंक खाता खोलि संचालन गर्ने ,

८. संस्थाको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आफ्नो कार्य अवधिमा उयुक्त व्यक्तिहरुको सल्लाहकार समीतिका अन्य समीति,उपसमीति गठन गर्ने र आवश्यकता  अनुरुप कार्यको बाँडफॅाड गरि दिने ।

९.साधारण सभा प्रति उत्तरदायी रहने,

१०.संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम उपभोग र प्रयोग गर्ने ,

११. संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने |

 

१५. पद त्याग गर्न सक्नेः

अध्यक्षले उपाध्यक्ष मार्फत कार्य समीति समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरुले अध्यक्ष समक्ष राजिनामा दिई पद त्याग गर्न सक्ने छन्  ।

१६.  अन्य समीतिहरुः

१. यस विधानको परिधी भित्र रहेर संस्थाको कार्य संचालनको लागि कार्य समीतिले आवश्यकता अनुसार अन्य समीति वा उप समीति गठन गर्न सक्ने छ तर साधारण सभाको बैठक द्वारा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ |

२. उप समीतिहरुको कार्यहरु समीतिले तोकि दिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५

                      पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार

१७. कार्य समीतिका पदाधकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारः

  • अध्यक्षः

यस संस्थाको अध्यक्षको काम ,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहने छ |

(क) साधारण सभाको अधिवेशन र कार्य समीतिको अध्यक्षता गर्ने र कार्य समीति र साधारण सभामा मत विभाजन भई मत बरावर भएमा निर्णायक मत दिने,
(ख) संस्थाको सर्वोच्च अधिकारीको रुपमा रही पदाधिकारीहरुको काम बाँडफॅाड गर्ने र संस्थाको आवश्यक विकासको लागि संस्थाको दैनिक कार्य संचालन गर्ने ,
(ग) कार्य समीतिको बैठक नबसेको अवस्थामा कुनै कार्य गर्ने आवश्यक देखिएमा सो कार्य गरी निकट बैठकमा सो को अनुमोदनको लागि पेश गर्ने,
(घ) आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था ,निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने,
(ङ) अभिलेख प्रमाणितगर्ने ,

२. उपाध्यक्षः
(क) अध्यक्षलाई निजको काममा सहयोग गर्ने ,
(ख) अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ,
(ग) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा  अध्यक्षको कार्य गर्ने जिम्मा लिने,

 

३. सचिवः
(क) संस्थाको सचिवालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने,
(ख) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार कार्य  समीतिमा साधारण सभाको बैठक बोलाउने र सो बैठकको लागि छलफलका विषयहरुको सूची तयार गर्ने,
(ग) अभिलेख सुरक्षित राख्ने,
(घ) साधारण सभाको अधिवेशन कार्य नीतिको बैठकमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउने ,
(ङ) संस्थाको कार्यालय शाखा कार्यालय आदिको प्रशासकीय कुरामा रेखदेख, नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने ,
(च) कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्ने भएमा सो प्रस्ताव कार्य समीतिमा पेश गर्ने,
(छ) कार्य समीति र अन्य समीतिहरु विच समन्वय कायम गर्ने र संस्थाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने,
४. कोषाध्यक्षः
(क) संस्थाको कोष रेखदेख र सञ्चालन गर्ने,
(ख) साधारण सभामाबार्षिककार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने,
(ग) लेखा दुरुस्त राख्ने,
(घ) नियमित रुपमा बार्षिक लेखा परिक्षण गराउने,

(ङ) संस्थाको आय व्ययको हिसाव दुरुस्थ राख्ने र आय व्ययको अनुमान तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कार्य समीति तथा साधारण सभामा  पेश गर्ने,

(च) आर्थिक कारोवार सम्वन्धी मामलामा रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने तथा त्यस सम्वन्धी आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) संस्थाको चल अचल सम्पतिको जिम्मा लिने रेखदेख गर्ने र प्रवर्द्धन गर्न योजना बनाउने,

(ज) संस्थाको आम्दानी बृद्दीको लागि सक्रिय रहने,

(झ) नियामावली र विधानमा व्यवस्था भए, अनुसार अन्य कामहरु गर्ने,

 

५. सह–सचिवः
(क) नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्ने,
(ख) अध्यक्ष र सचिवले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
(ग) सचिवको अनुपस्थितीमा निजको कार्य गर्ने ।
(घ) संस्थाले संचालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन तथा रेखदेख गर्ने ।
(ङ) अध्यक्ष, सचिव तथा कार्य समीति प्रति उत्तरदायी रही कार्य गर्ने ।

 

६. सदस्यहरुः

संस्थाको सदस्यको काम , कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ |
(क) संस्थाको वैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउने ।
(ख) संस्थाको कार्यमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(ग) संस्थाको हितोन्नती प्रति सधै सचेत रही रहने ।
(घ) कार्य समीतिले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
(ङ) संस्थाको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रहने ।

 

७. अन्य सदस्यहरु:
(क) कार्य समीतिको बैठकमा सहभागी भई राय सल्लाह दिने ।

(ख) संस्थाको हित हुने काममा सहयोग पु्र्याउने ।
(ग) कार्य समीतिले तोकिदिएको अन्य कार्यहरु गर्ने ।

१८. गणपुरक संख्या:

(क) कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यहरुको उपस्थित नभै साधारण सभाको काम कारबाही हुने छैन,

(ख) तर विधानको दफा ११ को उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कुल सदस्य संख्याको ५१ % उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन,

(ग) देश्रो पटक गणपुरक संख्या नपुगी तेश्रो पटक बोलाईएको साधारण सभामा उपस्थित संख्या नै गणपुरक मानिनेछ ,

 

परिच्छेद–६

आर्थिक व्यवस्था

१९. संस्थाको कोष:

१.संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमको प्राप्त रकमहरु जम्मा हुनेछन् |

(क) सदस्यता वापत प्राप्त प्रवेश शुल्क र सदस्यता शुल्कको रकम,

(ख) कसैले स्वइच्छाले दिएको अनुदान, सहायता वापत प्राप्त रकम,

(ग)  संस्थाको चल अचल सम्पति वा अन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त रकम,

(घ)  नेपाल सरकार बाट हुने आर्थिक सहयोग दान उपहार आदि,

(ङ)  विदेशी संस्था व्यक्ति वा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोग वापत प्राप्त रकम,

(च)  स्थानिय निकायबाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग वापत प्राप्त रकम,

२. विदेशी सहयोग वा विदेशी अनुदानको रकम लिदा समाज कल्याण ऐन २०४९ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ |

 

२०. खाता सञ्चालनः

संस्थाको बैंक खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको (अनिवार्य) संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुनेछ । प्रचलित ऐन नियम अनुसार खर्च गर्ने तथा खर्चको श्रेस्ता राख्ने व्यवस्था गरिने छ |

 

२१.कोषको रकम खर्च गर्ने तरिकाः

संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिम तरिका अपनाई खर्च गरिने छ |

(क)   संस्थाको बार्षिक बजेट योजना र कार्यक्रम स्वीकृती नगरी कोषबाट खर्च गर्न सकिने छैन।

(ख)   साधारण सभाबाट पारित बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रही कोषबाट रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।

(ग)  कोषबाट खर्च भएको रकमको आर्थिक प्रतिवेदन साधारण सभामा अनिवार्य रुपले पेश गर्नु पर्नेछ ।

(घ)   कोषको रकम खर्च गर्दा तोकिए बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने छ ।

२२. संस्थाको लेखा र लेखा परिक्षणः

(क) संस्थाको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट तवरले राखिने छ ।

(ख)  संस्थाको लेखा परिक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम रजिष्टार्ड लेखा परिक्षकबाट हुने छ ।

(ग) नेपाल सरकार वा स्थानिय अधिकारीले चाहेमा जुन सुकै बखत पनि आफै वा मातहतका कर्मचारीहरु खटाई संस्थाको हिसाब किताब जाँच गर्न गराउन सक्नेछ ।

(घ) लेखा परिक्षणको नियुक्ति साधारण सभाबाट गरिने छ तर प्रथम साधारण सभा नभएसम्म लेखा परिक्षकको नियुक्ति कार्य समीतिबाट हुनेछ । संस्थाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक कार्य प्रगति विवरणको १/१ प्रति स्थानीय अधिकारी, जी.वि.स., समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने छ |

परिच्छेद–७

निर्वाचन, अविश्वाशको प्रस्ताव, विधान संशोधन सम्वन्धी व्यवस्था  

२३. निर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था :

(क)  यस संस्थाको कार्य संस्थाको कार्य समीतिको निर्वाचन गर्नका लागि कार्य समीतिले ३ जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ निर्वाचन सम्वन्धी नियमहरु प्रचलित निर्वाचन ऐन तथा नियम बमोजिम नै हुनेछ |

(ख) निर्वाचन सम्वन्धी आवश्यक नियमहरु निर्वाचन समीतिले नै हुनेछ ।

(ग)  साधारण सभा सदस्यहरु मध्येबाट कम्तिमा १/ ४ एक चौथाई सदस्यहरुको सहमती आएमा निर्वाचन अधिकृतले नयाँ कार्य समीतिको घोषणा गर्नेछ |

२४. उमेदवार हुने योग्यताः

(क) संस्थाका साधारण सदस्य वा कार्य समीतिको वहाल रहेको पदाधिकारी हुनु पर्ने छ ।

(ख) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखिनिय योगदान पुर्यायको संस्थाको सदस्य हुनु पर्ने छ |

(ग) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै न कुनै सिस्टम सफ्टवेयर विकाश(develop) गरेको संस्थाको सदस्य हुनु पर्ने छ |

(घ) विधानको दफा ६ को योग्यता पुगी दफा ७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता प्रप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।

(ङ) निर्वाचन समीतिमा नभएको ब्यक्ति ।

(च) एक व्यक्ति एक पदको लागि मात्र उमेदवार योग्य हुने छ ।

(छ) माथि जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचन प्रक्रिया नअपनाई सर्वसहमतिवाट पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकिने छ ।

 

२५. अविश्वासको प्रस्ताव :

१. अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रुपमा कुन कुन पदाधिकारीको विरुद्दमा हो स्पष्ट खुलाई देहाय बमोजिमको रित पुर्याई संस्थामा  दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

(क) नेपाली भाषामा शिष्ट शब्दको प्रयोग गरी लेखिएको हुनु पर्छ |

(ख) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्याबहारिक हुनु पर्छ |

(ग) साधारण सभा सदस्यहरु मध्येबाट कम्तिमा १/ ४ एक चौथाई सदस्यहरुको प्रष्ट नाम थर र ठेगाना सहित खुलाई सही भएको हुनु पर्छ |

२. उप-दफा १ बमोजिम संस्थामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट विषय खुलाई साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने स्थान, मिति, समय, समेत तोकी संस्थाको साधारण सभाको सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई विधानको दफा ११(४) बमोजिम साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने सूचना दिईने छ ।

३. कुनै सदस्य वा पदाधिकारी उपर अविश्वास प्रस्ताव पेश भएमा त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतवाट पारित हुनुपर्ने छ | तर सफाइको मौकावाट भने वञ्चित गरिनेछैन |

४.  अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफलको प्रक्रियाः

(क)     साधारण सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारण सभामा  उप दफा १ बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यहरु मध्ये १ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने कारण सहितको आफ्नो अभिमत सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

(ख) उप-दफा ३(क) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव, पक्षका सदस्यले आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गरेपछि सो प्रस्ताव उपर मत प्रकट गर्न चाहेमा  बढीमा अन्य तिन जना सदस्यहरुलाई अध्यक्षले अभिमत प्रकट गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।

(ग) उप-दफा १ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव जुन पदाधिकारीहरु विरुद्द प्रस्तुत गरिएको हो, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ती  पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाको लागि आफ्नो भनाई राख्न अनुमति दिईने छ ।

५.  अविश्वासको प्रस्ताव माथि निर्णयः

१. अविश्वासको प्रस्ताव उपर आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गर्ने क्रम समाप्त भएपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्तावको बहुमत पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने निर्णयको लागि देहाय बमोजिमको कुनै एक तरिका अपनाई अविश्वासको प्रस्तावको निर्णय घोषणा गर्ने छ ।

(क) अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्ने एक समुहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्ने अर्को समुहमा  छुट्याएर वा

(ख) साधारण सभाका सदस्यहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा गोप्य मतदान गराएर ।

२. निर्वाचित भएको ६ महिना नपुगी वा प्रस्ताव विफल भएको ६ महिना नपुगि त्यस्तो व्यक्ति उपर  पुनः प्रस्ताव ल्याउन पाउने छैन ।

२६. विधान संशोधन सम्वन्धी व्यवस्था :

(क) यस विधानलाई संशोधन गर्ने अधिकार साधारण सभालाई हुने छ |

(ख) विधान संशोधन सम्वन्धी प्रस्ताव कार्य समीतिले आफ्नो सिफारिश सहित साधारण सभामा पेश गर्नु पर्ने छ |

(ग) यस संस्थाको विधान संशोधन गर्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरि स्थानिय अधिकारीको स्वीकृति लिई लागू गरिने छ | र सो को जानकारी समाज कल्याण परिषद्लाई दिइने |

२७. नियम बनाउने :

(क) यस संस्थाको दैनिक कार्यमा सरलता प्रदान गर्न नियमहरु बनाउनु पर्ने भएमा कार्य समीतिले विधानको परिधि भित्र रही नियम बनाउन सक्नेछ | सो नियम साधारण सभाबाट पारित गराई लागू हुनेछ र स्थानिय अधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्ने छ |

ख) यो विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही संस्थाको कार्य संचालन र उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि कार्य समीतिले कर्मचारी व्यवस्था र आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । त्यस्तो विनियमहरु साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

२८. कर्मचारीको व्यवस्थाः

  • संस्थाको दैनिक कार्य संचालन र योजना तथा कार्यक्रम संचालनको लागि कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना, पारिश्रमीक, भत्ता तथा अन्य सुविधा र कर्मचारीको सेवा सर्तहरु अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ |
  • संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गरी संस्थाको संचालन गर्ने कार्यान्वयन विदेशी सल्लाहकार वा स्वयम सेवक राख्ने अवस्था भएमा निजले काम गर्ने अविधि पुर्याउने सेवा , कामको औचित्य, सुविधा र तिनको योग्यता समेतको विवरण स्थानीय अधिकारी , जिल्ला कार्य समीति र समाज कल्याण परिषदमा समेत जानकारी गराइनेछ |

 

२९. अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धी व्यवस्था :

यस संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीहरुको अधिकार अर्को सदस्य वा पादाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने छ |

 

३०.व्याख्याको अधिकार :
यस विनियमको  ब्याख्याको अधिकार संस्थाको साधारण सभालाई हुने |

 

३१. संस्थाको विघटन:

संस्थाको विधान बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसके वा अन्य कुनै कारण यस संस्था विघटन भएमा संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा जाने छ | कुनै कारणवस संस्था विघटन भई खारेज भएमा संस्थाको दायित्वको गरी बाँकी रहने सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा जानेछ वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ |

 

३२. बचाउ:

(क) यस विधानमा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रचलित नेपालको कानुनसंग बाझिएको हद सम्म स्वत : निष्कृय भएको मानिनेछ |

(ख) यस विधानमा नपरेकै कारणबाट कुनै कार्यमा बाधा परेमा कार्य समीतिले नियम बनाई कार्य गर्न सक्नेछ |

(ग) संस्थाले आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको हक अधिकार मा असर पार्ने छैन र कानुन विपरित कार्य गर्ने छैन |

३३.सपथः
संस्थाका सदस्यहरुले कार्यकारीणी समीति निर्वाचन भए पछि आफ्नो कार्यभार समाल्नु अघि अनुसूची २ बमोजिमको सपथ ग्रहण गर्नु पर्ने छ । यस्तो सपथ ग्रहण गर्दा अध्यक्षले निर्वाचन प्रमुखसंग र अन्य सदस्यहरुले अध्यक्ष समक्ष लिनु पर्ने छ ।

३५) हामी “आई.टी. एसोसियशन नेपाल” का निम्न संस्थापकहरु यस विधान बमोजिम कार्य गर्न मञ्जुर भई निम्न साक्षीको रोहबरमा विधानमा सहि छाप गर्दछौ 

 

संस्थापकहरुको  नामथर  ठेगाना

 

साक्षीहरुको नामथर ठेगाना

 

क्र.सं.

 

नामथर

 

पद

 

ठेगाना

 

पेशा

 

दस्तखत

 

नामथर

 

ठेगाना

 

दस्तखत

 

 

 

दिपक भण्डारी

 

 

अध्यक्ष

 

लक्ष्मीपुर -१

सल्यान

हाल: कालिमाटी गा.पा. १ सल्यान

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

सविता डाँगी

 

 

उपाध्यक्ष

 

तुलसीपुर-९

दाङ

हाल: तुलसीपुर उ. न.पा. ९ दाङ

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

 

 

 

राजन डाँगी

 

 

सचिव

 

कोट्मौला-६

सल्यान

हाल: बाघचौर न.पा ९ सल्यान

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

 

 

 

 

पुर्णिमा राना

 

कोषाध्यक्ष

 

लालमटिया-८

मसुरिया

हाल: राप्ती गा.पा ३ दाङ

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

 

 

 

 

तिलकराम खत्री

 

 

उप-सचिव

 

लोहारपानी -७

दाङ

हाल: बंग्लाचुली -५ ,दाङ

 

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

 

 

 

ओपेन्द्र ओली

 

सदस्य

 

पंचकुले-३ दाङ

हाल: बबई गा. पा. ६ दाङ

विद्यार्थी

 

 

 

दिपक महतरा

 

सदस्य

 

बर्जिबांग -४

प्यूठान

हाल: स्वर्गद्वारी ८

प्यूठान

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

सुन्दरम ओली

 

सदस्य

 

तुलसीपुर-८

दाङ

हाल:तुलसीपुर उ.न.पा ८ दाङ

 

विद्यार्थी

 

 

 

 

 

 

 

रणबहादुर के.सी.

 

सदस्य

 

गोतामकोट -७

रुकुम

हाल:आठबिसकोट न.पा ६ रुकुम

 

विद्यार्थी

 

 

 

   अनुसूची १

    दफा -३ संग सम्बन्धित

संस्थाको छाप:

 

 

    

 

 

 

 

 

 

अनुसूची २

सपथ
म ……………………… यस आई.टी. एसोसियशन नेपाल कार्य समीतिको ……………….. भई सत्य, निष्ठापूर्वक यो सपथ लिन्छु की मैले जाने वुझेसम्म कसैको मोलाहिजा, दवाव र करकापमा नपरी सदैव निश्वार्थपूर्वक सक्रिय रही यस संस्थाको उद्देश्य पूर्ति र निरन्तर सुदृढिकरणका लागि मेरो सामर्थले भ्याएसम्म हरतरहले सेवारत रही रहनेछु ।

सपथ लिनेको                                                                    सपथ दिलाउने
नामः–                                                                              नामः–
……………………..                                                            ……………………
दस्तखत                                                                           दस्तखत
मितिः–                                                                                    मितिः–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया